SolidCAM – SolidWorks

SolidCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému SolidWorks

Frézování

2D frézování – nazývané také 2.5-osé, je typickou volbou pro firmy se standardní strojírenskou výrobou, sériovým obráběním přesných mechanických dílců, skříňovitých součástí, opracováním odlitků atd. K definování obráběcích operací se využívá 2D geometrie nebo obrysových kontur na 3D modelu. Vybraná geometrie zůstává asociativně spojena jak s modelem, tak i s vytvořeným NC programem. Stejně tak zadané hloubky obrábění zůstávají provázány s tvarem modelu. Základní 2D frézování obsahuje funkce pro obrábění kontur, kapsování, drážkování, vrtání, závitování včetně automatického vrtání a zajímavé funkce pro frézování jednoduchého 3D obecného tvaru pomocí profilové a vodící křivky.

2D Plus frézování – doplňuje modul 2D frézování o automatické funkce z 3D modulu. Jedná se o 3D hrubovací strategie, 3D obrábění stěn, automatické nalezení a obrobení rovných ploch nebo rovného dna. Tyto funkce nesmírně urychlují přípravu programů pro obrábění prizmatických dílů, jak při hrubování, tak při dokončování. Uplatňují se výborně v prototypové výrobě a výrobě komplikovaných, členitých obrobků.

3D frézování – jedná se o souvislé řízení 3 os obráběcího stroje (zpravidla osy X, Y a Z). Typické dílce pro použití tohoto modulu jsou vstřikovací formy, zápustky, lisovací nástroje, modelové zařízení atd. Tyto funkce umožňují obrobit jakýkoli tvarový díl snadno a efektivně. Několik strategií pro hrubování dílu, hrubování odvrtáním, dále řádkovací funkce, funkce konstantní-Z krok pro obrábění strmých tvarových částí, směrové řádkování podle jedné nebo dvou křivek, tvarové obrábění konstantním krokem, obrobení zbytkového materiálu, spirální obrábění, nastavení pro rychlostní obrábění – to jsou jen některé z možností 3D frézovacího modulu.

3D Plus frézování – je souborem všech výše uvedených 2D a 3D funkcí a splňuje tak požadavky na kompletní programování standardních 3-osých obráběcích strojů.

4 a 5-osé indexování – doplňuje výše zmíněné frézovací funkce o možnost polohování v dalších osách (rotační nebo naklápěcí zařízení) pokud těmito možnostmi stroj disponuje. Tyto možnosti reprezentují stroje s příslušenstvím jako je otočný stůl nebo dělící přístroj. Dnes jsou stále častěji v praxi nasazovány stroje přímo s kinematikou navrženou pro pohyb ve 4 nebo 5 osách. Je možno použít také ruční přepínání s tím, že okamžik přepnutí je zohledněn v generovaném NC kódu.

Souvislé 4-osé obrábění – doplňuje 2D i 3D moduly a posouvá možnosti obrábění ještě dál. Umožňuje souvisle řídit 4. osu a obrábět pomocí nabalení nebo rozbalení na válcové ploše. Zadání může být 2D i 3D geometrie. Je podporována kinematika zvoleného 4-osého stroje a respektována aktuální poloha rotační osy.

Souvislé 5-osé obrábění – zde SolidCAM nabízí výkonný balík velice silných, v praxi osvědčených funkcí pětiosého frézování, s podporou speciálních funkcí. Umožňuje vysoký řezný výkon nástroje při jeho plynulém řízení po zvolené dráze s plynulou změnou vektoru osy nástroje. Dovoluje obrobení jinak nedostupných oblastí. Eliminuje rizika při použití příliš velkého vyložení nástroje. Umožňuje kontrolované obrábění běžně nedostupných částí na modelu tzv. podříznutých nebo podkosených tvarů. Nechybí možnost 5-osého hrubování či několikastupňové předčištění. Existuje několik úrovní řešení při hrozících kolizích nástroje, držáku nebo částí stroje s obráběným dílcem. Je zabezpečena kontrola tvaru nástroje a kinematiky CNC stroje kompletním simulátorem stroje.

Soustružení

Soustružení – funkčně začíná u 2-osého soustružení, které spočívá v řízení standardních soustruhů s osami X a Z. Programování je velice snadné a přehledné, pracuje s 2D geometrií nebo obrysovými konturami na 3D modelu. K dispozici je možnost automatického generování obrysové kontury na 3D modelu. Obráběcí strategie jsou následující:

  • Soustružení podélné, vnější a vnitřní
  • Čelní soustružení přední a zpětné
  • Vrtání (závitování, vystružování atd.)
  • Zapichování vnitřní a vnější
  • Závitování vnitřní a vnější soustružením
  • Speciální způsoby soustružení (Iscar cykly)

U všech strategií pracujeme s pokročilými možnostmi jako je využití zbytkového materiálu, strojními cykly nebo speciálními cykly pro Iscar nástroje.

Soustružení s poháněnými nástroji – nabízí pokročilou funkčnost pro programování multifunkčních soustružnických center. Přehledné a komfortní pracovní prostředí s ohledem na orientaci v 3D prostoru umožňuje řešit tuto úlohu velmi jednoduše. U programování těchto strojů hraje právě přehlednost velkou roli. Díl je potřeba obrobit kombinací soustružnických, vrtacích a frézovacích nástrojů z více stran a pokud možno na jedno upnutí. Kombinací soustružení a frézování je mnoho. SoliCAM podporuje standardní nastavení soustruhu s nástrojem kolmo k ose a souběžně s osou vřetena soustruhu. Využitím standardních frézovacích NC operací v libovolné kombinaci se soustružením umožňuje lépe využít výkonné soustružnické pracoviště a zkrátit čas výroby obrobením na jedno upnutí.

Další rozšíření funkcí obrábění je možné s podporou C-osyB-osy a Y-osy, tedy plně 4 a 5-osého soustružnického centra. Všechny tyto konfigurace stroje jsou v SolidCAMu podporovány a navíc SolidCAM nabízí i kontrolu kinematických možností daného stroje. Výsledný NC program je generován jedním postprocesorem a je tak zaručena kontinuita a spolehlivost celého procesu.

Drátové řezání

Drátořez 2 osý – umožňuje elegantní programování 2-osých CNC drátových řezaček. To je reprezentováno zejména funkcemi řezání po kontuře a řezání pod konstantním úhlem. Dílčí možnosti těchto funkcí jsou ovšem velice rozsáhlé. K dispozici jsou inteligentní nájezdy a odjezdy, automatické generování stop-bodů a dořezávacích programů nebo třeba bezodpadové odebrání (bezezbytkové odebrání) většího množství materiálu tak, že lze program na stroji spustit bezobslužně. Dále jsou k dispozici definice nástrojových a proudových skupin, přehledná simulace řezu s kontrolou oddělení odpadu od dílu. Výslednou operaci lze ještě ručně doplnit o dodatečnou změnu parametrů během řezu. Dráha je asociativní s geometrií, takže k její změně nebo k definování podobného řezu je zapotřebí jen minimum námahy. Nedílnou součástí je i funkce pro vytvoření vrtacího plánu pro drátořez, který je realizován přímo na stroji nebo je vygenerován jako výstup pro erozivní vrtačku, klasický NC stroj nebo výpis pro jinou přípravu polotovaru.

Drátořez 4 osý – nabízí všechny výše uvedené funkce a k tomu ještě dodává možnost plně 4-osého řezání podél stěn 3D modelu, řezání podél dvou různých profilů a nebo podél jednoho profilu s proměnným úhlem řezání. Zadání může být opět 2D geometrie nebo 3D model. Jsou zde možnosti synchronizace geometrie profilů, možnosti nastavení úhlů a synchronizačních bodů, které zabezpečují zvládnutí nejnáročnějších zadání drátového řezání. SolidCAM automaticky vytvoří nejvhodnější konfiguraci, ale v případě nutnosti ručního zásahu jsou k dispozici náhledy a vodítka, podle kterých se uživatel snadno orientuje a má kontrolu nad výsledným tvarem.

Zejména v 4-osém řezání je nutností naprostá kontrola polohy vodítek a jejich limitů v jednotlivých osách. Tyto hodnoty jsou nejen předmětem výstupu do NC-kódu, ale i součástí kontroly v simulaci.

Vojtěch Bartík