Chceme začít s podnikáním a musíme se rozhodnout, jestli svou činnost budeme provozovat jako fyzická osoba, tedy OSVČ a nebo využít výhod některé z obchodních korporací, ve většině případů založením s.r.o.. Obchodních korporací (dříve obchodních společností) je několik, nicméně z hlediska nutného základního kapitálu, budoucí odpovědnosti společníků, ale i náročnosti založení korporace je nejvíce využívanou společnost s ručením omezeným. Pokud jste se rozhodli právě pro tuto formu, máme zde stručný návod, jak projít procesem  založení s.r.o..

Prvním krokem je určit název a sídlo společnosti. Vymyslíme si název společnosti, ale poté musíme ověřit v obchodním rejstříku, zda již tento nebo podobný  název nepoužívá jiná firma, a případně vymýšlet jiný. Sídlo společnosti může být ve vlastní nemovitosti, což je určitě jednodušší a výpis z katastru nemovitostí získáme na každém kontaktním místě CzechPointu či přímo na katastrálním úřadu. V opačném případě musí naše společnost sídlit v pronajatých prostorách, k čemuž budeme potřebovat souhlas vlastníka dané nemovitosti. Lze využít i služeb společností, které provozují tzv. virtuální kanceláře či sídla. Zde je ale potřeba si uvědomit, že se jedná pouze o adresu sídla, ne o prostor, který skutečně slouží k provozování činnosti. Ačkoliv i některá virtuální sídla mají fyzické prostory vybavené kancelářským nábytkem, které lze v případě potřeby využít.

Nyní nás již čeká samotné sepsání smlouvy. V případě, že zakládáme společnost sami, tedy nemáme žádného společníka, nebudeme psát společenskou smlouvu, ale pouze zakladatelskou listinu, která je v podstatě dokumentem o tom, že společnost zakládá jediný společník. Zde je samozřejmě možné využít služeb jakéhokoli notáře, nicméně to není povinnost. Pokud si dokážeme smlouvu vytvořit sami, stačí nám pouze ověřit podpisy společníků. Jako každá smlouva, i tato, upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti společníků a i malé opomenutí může mít nedozírné následky. Proto je vhodné sepsání smlouvy svěřit odborníkům, pokud tedy nemáme zkušenosti v tomto oboru. Budeme potřebovat samozřejmě osobní údaje všech společníků (jméno, adresa trvalého bydliště a datum narození, v případě, že společníkem bude jiná právnická osoba je zapotřebí její název, adresu a IČ), určení výše podílů a s tím spojenou výši vkladů jednotlivých společníků. 

Dále musíme určit jednatele nově vzniklé společnosti, tedy osobu či osoby, které budou oprávněny jednat jménem společnosti. Může to být kdokoli ze společníků, všichni společníci současně, nebo i jiná fyzická osoba, která je se společností v nějakém poměru (smluvním, pracovním). Ze zakladatelů si zvolíme jednoho jako správce vkladů – ten je odpovědný za splacené vklady společníků. Tento správce samozřejmě nemůže přebírat odpovědnost za to, zda společníci uhradí společnosti své vklady, je pouze odpovědný za splacené finanční prostředky do doby založení bankovního účtu. Výše vkladů je otázkou dohody mezi společníky, musí však být v souhrnu ve výši minimálního základního kapitálu stanoveného Zákonem o obchodních korporacích. Protože zákon ukládá minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným ve výši 1,- Kč, je tedy určitě výše vkladů otázkou pouze společníků.

Máme již tedy společenskou smlouvu a splacené vklady. Nyní nás čeká návštěva námi vybrané banky. Zde založíme bankovní účet a správce vkladů na něj uloží složený základní kapitál.

Dalším krokem bude návštěva živnostenského úřadu. Můžeme navštívit jakýkoli úřad v České republice, nejsme nijak omezeni místní příslušností. Vybereme odpovídající předmět podnikání podle seznamu živností dle živnostenského zákona. Pokud se jedná o živnost volnou, nepotřebujeme k výkonu živnosti žádnou zvláštní kvalifikaci. Jedná-li se však o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, musíme mít jako společnost odpovědného zástupce, který doloží kvalifikaci pro tuto činnost, tedy vzdělání v oboru, popřípadě praxi. Budeme muset doložit společenskou smlouvu či notářský zápis a potvrzení o vkladu základního kapitálu, ale to už máme od notáře a z banky. Musíme také zaplati správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za založení všech živností, o které žádáme. Nemusíme se tedy bát, že víc živností znamená větší správní poplatek.

Posledním krokem je zápis do obchodního rejstříku. Správní poplatek za zápis je stanoven zákonem ve výši 2.700,- Kč a lze ho provést na rejstříkovém soudu. Návrh na zápis musí podepsat všichni společníci, samozřejmě jsou nutností ověřené podpisy. Druhou možností je nechat zápis na notáři, který vše vyřídí on-line. Rejstříkový soud provede zápis okamžitě, ve většině případů již od notáře odcházíme s výpisem z obchodního rejstříku.

A máme hotovo, společnost je založená, zbývá jen registrace k daním u finanční správy, pokud budeme mít zaměstnance, tak i na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Nyní můžeme začít s naším podnikáním. Přeji hodně úspěchů.

Vojtěch Bartík